fbpx

Algemene voorwaarden Utrecht

Algemene Voorwaarden Utrecht

Algemene voorwaarden Dr.Freeze Utrecht en Gezondheidsverklaring (onderaan deze pagina)

In onze algemene voorwaarden gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

 • Gebruiker: Dr.Freeze Utrecht BV, t.h.o. Dr.Freeze, gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75937948;
 • Behandeling: een behandeling bij Dr.Freeze;
 • Bezoeker: een natuurlijk persoon die een Behandeling ondergaat bij Dr.Freeze en waarvoor Klant heeft geboekt;
 • Klant: degene die (een) Behandeling(en) boekt;
 • Locatie: locatie waar de (gereserveerde) Behandeling wordt verricht;
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Dr.Freeze en Klant;
 • Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

1. De algemene bepalingen.

 • De Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Dr.Freeze, Overeenkomsten en Behandelingen.
 • Alle aanbiedingen en offertes van Dr.Freeze zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 • Eerdere offertes, prijsopgaven en dergelijke ten behoeve van een specifieke Klant worden geacht te zijn herroepen na het uitbrengen van een nieuwe offerte, prijsopgave etc. aan dezelfde Klant.
 • Afwijkingen van de Voorwaarden moeten expliciet en schriftelijk tussen Dr.Freeze en Klant overeengekomen zijn.
 • In geval van strijd tussen de tekst van de Voorwaarden en bepalingen uit de Overeenkomst gaan de bepalingen uit de Overeenkomst voor.
 • Is één van de bepalingen uit de Voorwaarden vernietigbaar op grond van strijd met een dwingendrechtelijke bepaling, dan blijven de Voorwaarden voor het overige van kracht.
 • Partijen zullen in goed overleg de ongeldige en onverbindende bepaling(en) vervangen door een wel geldige bepaling.
 • Dr.Freeze is te allen tijde bevoegd de openingstijden, huisregels, prijzen en andere voorwaarden te wijzigen.
 • De Bezoeker is verplicht te allen tijde alle redelijke medewerking te verlenen teneinde Dr.Freeze in staat te stellen de Overeenkomst (op verantwoorde wijze) conform haar verplichtingen na te komen.

2. Wanneer komt de overeenkomst met Dr.Freeze tot stand?

 • Een Overeenkomst met de Klant komt pas tot stand op het moment dat Dr.Freeze betaling heeft ontvangen voor één of meerdere Behandeling(en).

3. Verplichtingen van de Bezoeker bij een Behandeling.
De Klant dient ervoor te zorgen dat iedere Bezoeker waarvoor hij (een) Behandeling(en) heeft geboekt, voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Hij/zij is verplicht alle vragen voorafgaand aan het eerste Bezoek volledig en naar waarheid te beantwoorden;
 • Hij/zij is verplicht bij het eerste bezoek een kort intake gesprek te doorlopen en te bevestigen aan geen van de contra-indicaties in de gezondheidsverklaring te lijden en deze naar waarheid te ondertekenen. Deze gezondheidsverklaring treft u ook aan als bijlage van deze bijeenkomst;
 • Hij/zij is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen en instructies van en namens Dr.Freeze;
 • Hij/zij is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Dr.Freeze zoals deze zijn vermeld op borden in de ruimte van de Locatie, de huisregels van Dr.Freeze, etc.;
 • Hij/zij dient zich te gedragen als goed Bezoeker en respect te hebben voor andere bezoekers, de omgeving, het personeel van Dr.Freeze en de cabines, apparatuur, etc.;
 • Hij/zij is er van op de hoogte dat de materialen, cabines, apparatuur, etc. die worden gebruikt voor de Behandeling en op de Locatie bevinden zeer kostbaar zijn en hij/zij dient hier dan ook op zorgvuldige wijze mee om te gaan en deze uitsluitend overeenkomstig hun bestemming en de aanwijzingen te gebruiken;
 • Hij/zij dient zich te (kunnen) legitimeren en meerderjarig te zijn of onder begeleiding van een meerderjarige.

4. (Kleding)voorschriften en behandelingsvoorwaarden.

Voor de veiligheid (van de gezondheid) van de Bezoeker dient de Klant ervoor te zorgen dat iedere Bezoeker waarvoor hij (een) Behandeling(en) heeft geboekt, voldoet aan de volgende voorwaarden voordat de betreffende Bezoeker een Behandeling ondergaat:

 • Hij/zij dient droog zwemgoed of droge sportkleding te dragen, in de stof mogen geen metalen (dus ook geen metalen beugels) o.i.d. zijn verwerkt;
 • Hij/zij draagt tijdens de Behandeling geen bril; Hij/zij draagt geen sieraden, piercings, etc.;
 • Hij/zij draagt geen gehoorapparaat; Hij/zij heeft tot twee uren voorafgaand aan de Behandeling geen crèmes, lotions, make-up o.i.d. op zijn/haar gezicht en/of lichaam aangebracht;
 • Zijn/haar huid en haar zijn droog;
 • Hij/zij heeft een uur voorafgaande aan de Behandeling niet gesport.

5. In welke gevallen is een Behandeling NIET toegestaan?
In een aantal gevallen kan een Behandeling gevaarlijk voor de gezondheid zijn. In die gevallen is een Behandeling dan ook niet toegestaan dan wel is deze in sommige gevallen uitsluitend toegestaan nadat de huisarts of de apotheek toestemming voor de Behandeling heeft gegeven. Het gaat om de volgende gevallen:

 • de Bezoeker is onder invloed van alcohol en/of drugs; de Bezoeker is zwanger;
 • de Bezoeker heeft koorts; de Bezoeker heeft bloedarmoede;
 • de Bezoeker is jonger dan 18 jaar oud en is zonder volwassen begeleider; de Bezoeker heeft last van een koude allergie;
 • de Bezoeker is een hartpatiënt, heeft in het verleden acute of heeft symptomatische hart- en/ of vaatziekten gehad zoals (extreme of niet behandelde) hypertensie, hartklachten zoals hartaanval, hartinfarct, hartritmestoornissen, longembolie, myocarditis, etc.;
 • de Bezoeker draagt een pacemaker; de Bezoeker heeft (de aandoening) perifeer arterieel vaatlijden (aderverkalking) en/of veneuze trombose; de Bezoeker heeft een cerebrovasculaire aandoening (hersenaandoening);
 • De Bezoeker lijdt aan ongecontroleerde epileptische aanvallen;
 • de Bezoeker heeft angina pectoris (vernauwing van de bloedvaten);
 • de Bezoeker lijdt aan het syndroom van Raynaud;
 • de Bezoeker heeft in de afgelopen zes maanden een chronische of acute ziekte gehad;
 • de Bezoeker heeft een infectieziekte;
 • de Bezoeker heeft open wonden;
 • de Bezoeker gebruikt medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden;
 • de bloeddruk van de Bezoeker is niet binnen gezonde marges, oftewel bij een overdruk (in ieder geval als deze hoger is of gelijk is aan 180/95) of onderdruk;
 • de Bezoeker heeft op het moment van de Behandeling of in het verleden lichamelijke klachten en/of ziektes (gehad) op basis waarvan hij/zij kan vermoeden dat een Behandeling niet bevorderlijk of mogelijk zelfs schadelijk of gevaarlijk is voor zijn/haar gezondheid.

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat geen van de Bezoeker(s) waarvoor hij/zij een Behandeling(en) heeft geboekt voldoet aan een van bovenstaande punten dan wel dat (de) Bezoeker(s) waar dit voor geldt goedkeuring heeft/hebben van hun huisarts of apotheek om een Behandeling te ondergaan.

6. Betaling Behandeling en overige kosten.

 • De Behandeling(en) worden van te voren via internet betaald.
 • Indien een Behandeling bij de Locatie wordt afgenomen dient de Klant daar ook direct (voorafgaand aan de Behandeling) via pinbetaling voor te betalen.
 • Dr.Freeze accepteert geen contante betalingen.
 • Indien een maandabonnement voor Behandelingen wordt overeengekomen, wordt de maandelijkse vergoeding per automatische incasso van de opgegeven bankrekening afgeschreven.
 • Indien de vergoeding niet kan worden afgeschreven, zal binnen veertien dagen nogmaals worden geprobeerd het bedrag af te schrijven.
 • Indien de Klant vóór (of na) het vestrijken van die termijn een Behandeling wenst te krijgen, is Dr.Freeze gerechtigd het openstaande bedrag in een keer op te eisen alvorens de Klant een behandeling te laten ondergaan.
 • Kosten die Dr.Freeze moet maken om betaling te krijgen, worden doorberekend aan de Klant. Evenals redelijke administratiekosten.
 • Dr.Freeze heeft het recht om haar verplichtingen uit hoofde van het maandabonnement op te schorten zolang Klant niet aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 • Onverminderd het hiervoor bepaalde geldt voor alle facturen van Dr.Freeze een betalingstermijn van maximaal 14 dagen. Echter, indien Dr.Freeze de volledige prijs van de Behandeling(en) niet uiterlijk 24 uur vóór plaatsvinden van de Behandeling(en) heeft ontvangen, is zij gerechtigd de Bezoeker(s) te weigeren.
 • Indien (een) Bezoeker(s) goederen huurt(en) van Dr.Freeze dient de betaling van de prijs hiervoor uiterlijk onmiddellijk voorafgaande aan de Behandeling(en) per pinbetaling te zijn voldaan.

7. Annuleren.

 • De Klant kan een Behandeling(en) tot 24 uur vóór het moment van de Behandeling kosteloos annuleren.
 • Een annulering kan telefonisch/Whatsapp (06-8317 5831) worden gedaan of via de ons reserveringssysteem.

8. No show / niet de juiste kleding / niet voldoen aan Voorwaarden.

 • Indien een Bezoeker niet komt opdagen voor een Behandeling in de afgenomen periode, heeft de Klant geen recht op restitutie van (een deel van) de kosten.
 • De Behandeling geldt als te zijn afgenomen.
 • Indien een Bezoeker niet de juiste kleding bij zich heeft en deze niet kan of wil huren bij Dr.Freeze, wordt de Behandeling niet uitgevoerd en wordt de prijs niet gerestitueerd. De Behandeling geldt als te zijn afgenomen.
 • Indien de Bezoeker niet voldoet aan één van de voorwaarden zoals vermeld in de artikelen 3 en 4 van de Voorwaarden, wordt tenzij in de Voorwaarden anders is vermeld de Behandeling niet uitgevoerd en wordt de prijs niet gerestitueerd. De Behandeling geldt als te zijn afgenomen. Hetzelfde geldt indien een van de gevallen vermeld in artikel 5 van de Voorwaarden op hem/haar van toepassing is.
 • Indien de Bezoeker een maandabonnement heeft en hij/zij drie keer in een maand niet voldoet aan een van de voorwaarden zoals vermeld in de artikelen 3 en 4 en/of niet de juiste kleding bij zich heeft en deze niet wil huren, heeft Dr.Freeze het recht de Bezoeker de toegang te weigeren voor het resterende gedeelte van de betreffende maand zonder tot restitutie van het bedrag van het maandabonnement aan de Bezoeker gehouden te zijn.

9. Specifieke bepalingen met betrekking tot maandabonnement en strippenkaart.

 • Indien een maandabonnement wordt afgenomen mag de Bezoeker ten behoeve van wie het maandabonnement is afgesloten, iedere dag van de maand één keer per dag ofwel twee keer per dag, afhankelijk van het soort abonnement en daarmee afgenomen frequentie, een Behandeling ondergaan.
 • Een Behandeling kan vrij worden afgenomen tijdens de openingstijden maar moet altijd gereserveerd worden. Het maandabonnement en een rittenkaart zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 • Zowel de Klant als Dr.Freeze kunnen te allen tijde het maandabonnement opzeggen. Wij hanteren daarbij een opzegtermijn van één maand. Het maandabonnement wordt na opzeggen precies een maand later beëindigd.

10. Hinder, last, niet voldoen voorwaarden, weigering.

 • De Bezoeker die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dan wel de Bezoeker die onder invloed is van drank of drugs, zal door Dr.Freeze de Behandeling ontzegd worden. Dr.Freeze is in dergelijke gevallen niet gehouden tot restitutie van (een deel van) de kosten van de Behandeling. De betreffende Behandeling geldt als te zijn afgenomen.
 • Indien de Bezoeker niet voldoet aan een van de verplichtingen of voorwaarden genoemd in de Voorwaarden, geldt dat Dr.Freeze het recht heeft om (het vervolg van) de Behandeling te ontzeggen. Dr.Freeze is in die situatie niet gehouden tot restitutie van (een deel van) de kosten van de Behandeling. De betreffende Behandeling geldt als te zijn afgenomen.
 • Het personeel van Dr.Freeze is altijd bevoegd om (een) Bezoeker(s) (permanent) te weigeren indien zij daarvoor aanleiding ziet.

11. Aansprakelijkheid

 • Indien (een) Bezoeker(s) waarvoor de Klant de Overeenkomst is aangegaan niet voldoe(t)(n) aan een van de bepalingen uit deze Voorwaarden is, voor zover de Bezoeker niet aansprakelijk is jegens Dr.Freeze, de Klant aansprakelijk voor de schade van Dr.Freeze veroorzaakt door de gedragingen van de Bezoeker(s), te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een zorgvuldig Bezoeker.
 • Indien een Bezoeker goederen voor de Behandeling huurt van Dr.Freeze, is de Klant ervoor verantwoordelijk dat de Bezoeker(s) deze goederen in dezelfde staat als waarin hij/zij deze heeft ontvangen, direct na de Behandeling inlevert. Doet de Bezoeker dat niet, dan is de Klant gehouden de schade aan Dr.Freeze te vergoeden door de nieuwprijs van het gehuurde voorwerp aan Dr.Freeze te vergoeden.
 • Op de Locatie is voor iedere Bezoeker een kluisje beschikbaar voor zijn/haar persoonlijke eigendommen. De Bezoeker dient al zijn/haar persoonlijke eigendommen in het kluisje voor eigen risico te bewaren gedurende de Behandeling.
 • Dr.Freeze is niet aansprakelijk voor diefstal, zoekraken, etc. van persoonlijke eigendommen van de Bezoeker.
 • Het is de eigen keuze van een Bezoeker om een Behandeling te ondergaan. Dr.Freeze is nimmer aansprakelijk voor enige schade geleden door Klant of Bezoeker als gevolg van het uitvoeren van de Overeenkomst en meer specifiek het ondergaan van een Behandeling.
 • Onverminderd voorgaande bepaling is Dr.Freeze in ieder geval niet aansprakelijk indien de Bezoeker de instructies (van het personeel) van Dr.Freeze, de (huis)regels etc. van Dr.Freeze niet strikt en volledig heeft opgevolgd. Hetzelfde geldt indien de Bezoeker niet voldoet aan voorwaarden genoemd in deze Voorwaarden dan wel in andere door de Bezoeker ondertekende documenten.
 • Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk en vrijwaart Dr.Freeze voor schade als gevolg van handelen en/of nalaten van de Bezoekers.

12. Herroepen.

 • Als de Klant een consument is en elektronisch (een) Behandeling(en) heeft afgenomen en betaald of als de Klant als consument een strippenkaart heeft afgenomen of een (maand)abonnement heeft afgesloten kan de Klant deze binnen 14 dagen na het moment van betalen (in het geval van een maandabonnement is dit de eerste betaling) zonder opgave van redenen ontbinden op grond van het herroepingsrecht.
 • Als de Behandeling eerder plaatsvindt dan het verstrijken van deze 14 dagen termijn, is dit op uitdrukkelijk verzoek van de Klant en kan de Klant na de Behandeling geen beroep meer doen op het herroepingsrecht.
 • Om het herroepingsrecht uit te oefenen dient de Klant Dr.Freeze via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. per post of e-mail) op de hoogte te stellen van zijn/haar beslissing de Overeenkomst te herroepen. Deze verklaring kan naar het (e-mail) adres zoals vermeld op de website van Dr.Freeze.
 • Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 • Als de Klant de overeenkomst herroept, ontvangt de Klant alle betalingen die hij/zij tot op dat moment heeft gedaan onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Dr.Freeze op de hoogte is gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen, van Dr.Freeze terug. In het geval van een abonnement of rittenkaart brengt Dr.Freeze op deze betalingen het aantal al genoten Behandelingen tegen de individuele prijs van een Behandeling (dus de prijs voor een losse boeking) in mindering. Dr.Freeze betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht zonder dat voor de terugbetaling kosten in rekening worden gebracht.

13. Toepasselijk recht/Geschillenbeslechting.
Op alle rechtsverhoudingen tussen Dr.Freeze en Klant is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met de (totstandkoming van de) Overeenkomst en alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien dienen aanhangig te worden gemaakt bij de bevoegde rechter in Arnhem tenzij uit dwingend recht een andere rechtbank voortvloeit.

Onze Privacyverklaring leest u hier.